آگوست 15, 2015 9:41 ق.ظ

کیفرخواست شفاهی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

حق و حقوق : کیفر خواست شفاهی:
  یکی دیگر از نوآوری های ق.آ.د.ک. جدید.(ماده۸۶)
۱- طرح دعوی کیفری بدون کیفر خواست یا به عبارتی دیگر” کیفر خواست شفاهی” تاسیس جدیدی جهت کاهش اطاله دادرسی است.
۲- کیفرخواست شفاهی، درموضوع جرایم درصلاحیت دادگاه کیفری ۲ قابل اعمال است .
۳- مقام قضایی درخواست کننده، راساً دادستان یا به درخواست بازپرس می باشد.
۴- شرط اعمال این نوآوری :

الف- شاکی ومتهم حاضر باشند.

ب- متهم حاضر وشاکی حضور نداشته باشد یا گذشت کرده باشد.

ج- تحقیقات مقدماتی کامل باشد.
د- موضوع از جرایم ماده (۳۰۲) نباشد. (مانند سلب حیات، حبس ابد ….)
۵- بعد از طرح شفاهی دعوی، دادگاه بدون تاخیر تشکیل جلسه می دهد .
۶- در این تسریع رسیدگی، ارکان دادرسی عادلانه مانند حق تعیین وکیل و مهلت سه روزه جهت تدارک دفاع لحاظ شده است .و تفهیم حق داشتن وکیل ومهلت دفاع و پاسخ متهم، باید درصورتمجلس دادگاه قید شود.
۷ – اگر متهم درخواست وکیل و مهلت نداشته باشد، دعوی درهمان جلسه رسیدگی و رای صادر می شود.
۸ – اگر ضمن رسیدگی قاضی دادگاه تحقیقات بیشتر لازم بداند، ضمن اخذ تامین مناسب، آنها را انجام یاتکمیل تحقیقات به دادستان یا ضابطان ارجاع می شود.
۹- شاکی می تواند دادخواست ضررو زیان حداکثر ظرف پنج روز تقدیم نماید، دادگاه می تواند فارغ از امر کیفری به این دادخواست رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.
۱۰ – طرح دعوی کیفری شفاهی بدون کیفرخواست، برای مقامات قضایی اختیاری است .

نظر خود را با ما در میان بگذارید