نوامبر 9, 2015 5:47 ب.ظ

پیش بینی احتمال قبولی در آزمون وکالت 94 از نگاه دو موسسه تهران

پایگاه خبری حق و حقوق نیوز: در تاریخ ۱۱ آبان، آمار ثبت نام کنندگان در آزمون وکالت ۹۴ به تفکیک هر کانون رسماً اعلام شد. با توجه به ظرفیت پذیرش در آزمون امسال، شانس قبولی در هر کانون را جداگانه بررسی می نماییم.

اول) نگاهی مقایسه ای به آمار ثبت نام و ظرفیت پذیرش در سال های ۹۳ و ۹۴
آمار ثبت نام و ظرفیت پذیرش در سالهای ۹۳ و ۹۴ به شرح ذیل است:
ردیف نام کانون ثبت نام ۹۳ ظرفیت پذیرش۹۳ ثبت نام ۹۴ ظرفیت پذیرش۹۴
۱ مرکز ۱۵۸۰۲ ۱۰۰۰ ۲۱۸۰۳ ۱۰۰۰
۲ آذربایجان شرقی ۳۲۴۳ ۱۲۰ ۳۳۱۲ ۹۰
۳ فارس ۳۴۵۵ ۱۳۶ ۴۱۵۵ ۱۱۰
۴ اصفهان ۲۶۲۱ ۱۳۰ ۳۳۴۸ ۱۳۰
۵ آذربایجان غربی ۱۹۱۷ ۵۶ ۲۲۸۶ ۴۴
۶ مازندران ۱۸۸۳ ۷۲ ۲۳۶۷ ۷۲
۷ خراسان ۲۳۸۵ ۱۲۰ ۱۹۷۴ ۶۰
۸ گیلان ۱۴۳۹ ۵۰ ۲۰۴۸ ۵۰
۹ قزوین ۱۷۲۴ ۷۵ ۱۱۵۴ ۵۰
۱۰ خوزستان ۳۸۴۰ ۱۵۰ ۲۹۶۵ ۵۰
۱۱ کرمانشاه ۱۰۵۴ ۲۵ ۲۲۸۵ ۵۲
۱۲ همدان ۸۵۷ ۳۵ ۱۰۴۶ ۳۵
۱۳ قم ۴۱۰ ۲۰ ۱۲۵۷ ۳۰
۱۴ کردستان ۸۳۳ ۳۰ ۱۰۳۲ ۴۰
۱۵ گلستان ۱۱۸۳ ۴۵ ۱۶۲۷ ۴۵
۱۶ اردبیل ۱۵۴۰ ۵۰ ۱۶۵۰ ۵۰
۱۷ مرکزی(اراک) ۶۰۷ ۲۵ ۷۳۶ ۲۵
۱۸ بوشهر ۱۵۸۶ ۴۵ ۱۹۵۰ ۵۰
۱۹ زنجان ۷۲۰ ۳۰ ۱۰۸۷ ۳۵
۲۰ لرستان ۱۴۱۳ ۴۰ ۱۲۶۴ ۳۵
۲۱ کرمان ۳۶۴۷ ۱۷۶ ۱۶۶۴ ۴۰
۲۲ البرز ۲۵۱۶ ۱۰۰ ۲۸۵۹ ۱۰۰
۲۳ چهارمحال و بختیاری ۸۴۳ ۴۰ ۶۵۹ ۲۰
* جمع کل ۵۵۵۱۸  ۲۵۷۰ ۶۴۵۲۸ ۲۲۱۳

توجه: در سال ۹۴ در مقایسه با سال ۹۳:

الف. تعداد ۹۰۱۰ نفر، افزایش داوطلب داریم.

ب. تعداد ۳۵۷ نفر، کاهش ظرفیت پذیرش داریم.

دوم) پیش بینی احتمال قبولی به تفکیک هر کانون

اگر کیفیت آزمون سال ۹۴ را همانند و هم سطح آزمون سال ۹۳ فرض نماییم و با فرض ثبات سطح علمی شرکت کنندگان می توان وضعیت قبولی در هر کانون را به شرح ذیل پیش بینی نمود.

ردیف نام کانون رتبه۹۳ معدل ۹۳ رتبه ۹۲ معدل ۹۲ رتبه ۹۴ معدل قبولی
۱ مرکز ۸۰۰ ۵۷ ۱۰۰۰ ۶/ ۵۴ ۱۰۰۰ ۵۷
۲ آذربایجان شرقی ۴۲ ۹/ ۶۰ ۹۹ ۹/ ۵۳ ۱۲۰ ۵۶
۳ فارس ۵۰ ۲/ ۶۴ ۱۰۰ ۴/ ۶۰ ۱۱۰ ۶۰
۴ اصفهان ۱۰۰ ۷/ ۵۷ ۱۲۵ ۵/ ۵۶ ۱۳۰ ۵۸
۵ آذربایجان غربی ۴۲ ۹/ ۵۵ ۵۵ ۳/ ۵۲ ۴۴ ۵/ ۵۶
۶ مازندران ۴۷ ۵/ ۵۹ ۶۸ ۷/ ۵۴ ۷۲ ۵۸
۷ خراسان ۵۳ ۲/ ۶۴ ۷۸ ۸/ ۶۰ ۶۰ ۶۴
۸ گیلان ۳۴ ۸/ ۵۹ ۴۸ ۲/ ۵۵ ۵۰ ۵۷
۹ قزوین ۳۳ ۵/۶۰ ۵۴ ۶/ ۵۸ ۵۰ ۵۹
۱۰ خوزستان ۹ ۵/ ۶۷ ۴۸ ۸/ ۵۸ ۵۰ ۵۹
۱۱ کرمانشاه ۱۵ ۱/ ۵۷ ۷۸ ۱/ ۴۰ ۵۰ ۵۳
۱۲ همدان ۱۱ ۵/ ۶۴ ۳۲ ۵۷ ۳۵ ۵۸
۱۳ قم ۱۷ ۲/ ۵۴ ۳۴ ۸/ ۴۶ ۳۰ ۵۶
۱۴ کردستان ۲۷ ۷/ ۵۶ ۵۹ ۸/ ۴۷ ۴۰ ۵۵
۱۵ گلستان ۲۵ ۴/ ۵۹ ۴۰ ۵۶ ۴۵ ۵۷
۱۶ اردبیل ۲۵ ۵/ ۶۰ ۴۲ ۲/ ۵۸ ۵۰ ۵/ ۵۷
۱۷ مرکزی(اراک) ۱ ۲/ ۷۵ ۲۵ ۵۵ ۲۵ ۵۶
۱۸ بوشهر ۴۰ ۵۴ ۶۳ ۸/ ۵۳ ۵۰ ۵۵
۱۹ زنجان ۲۷ ۹/ ۵۵ ۳۹ ۱/ ۵۰ ۳۵ ۵۵
۲۰ لرستان ۲۸ ۲/ ۶۰ ۳۵ ۵۹ ۳۵ ۶۰
۲۱ کرمان ۳۳ ۶/ ۶۰ ۶۷ ۸/ ۵۷ ۴۰ ۵۹
۲۲ البرز ۸۴ ۲/ ۵۸ ۹۷ ۹/ ۵۶ ۱۰۰ ۵۸
۲۳ چهارمحال و بختیاری ۱۱ ۵۸ ۲۸ ۵۴ ۲۰ ۵۶

توجه:

۱- معمولاً کیفیت علمی پذیرفته شدگان، نسبت به سال های گذشته ثابت است.

۲- حدود ۱۰ هزار نفر از مجموع داوطلبان احتمال کسب معدل بیش از ۵۰ درصد را دارند. به عبارت دیگر، رقابت واقعی برای قبولی میان همین گروه از داوطلبان می باشد.

۳-در صورت آسان بودن سطح سوالات نسبت به سال ۹۳، حداکثر تا ۵ درصد به حداقل معدل قبولی اضافه خواهد شد.

۴- صورت سخت بودن سطح سوالات نسبت به سال ۹۳، حداکثر تا ۵ درصد از حداقل معدل قبولی کاسته خواهد شد.

سوم) وضعیت تغییرات ظرفیت پذیرش و نسبت احتمال قبولی

توجه: علامت (منفی) بیانگر کاهش، علامت (مثبت) بیانگر افزایش و (ــــــ)، بیانگر بدون تغییر است.

ردیف نام کانون کاهش ظرفیت افزایش ظرفیت احتمال قبولی نسبت به ظرفیت پذیرش
۱ مرکز  ــــــــ  ــــــــ ۱ به ۲۲
۲ آذربایجان شرقی ۳۰-  ــــــــ ۱ به ۳۷
۳ فارس ۲۶-  ــــــــ ۱ به ۳۸
۴ اصفهان  ــــــــ  ــــــــ ۱ به ۲۶
۵ آذربایجان غربی ۱۲-  ــــــــ ۱ به ۵۲
۶ مازندران  ــــــــ  ــــــــ ۱ به ۳۳
۷ خراسان ۶۰-  ــــــــ ۱ به ۳۳
۸ گیلان  ــــــــ  ــــــــ ۱ به ۴۱
۹ قزوین ۲۵-  ــــــــ ۱ به ۲۳
۱۰ خوزستان ۱۰۰-  ــــــــ ۱ به ۶۰
۱۱ کرمانشاه  ــــــــ ۲۷+ ۱ به ۴۴
۱۲ همدان  ــــــــ  ــــــــ ۱ به ۳۰
۱۳ قم  ــــــــ ۱۰+ ۱ به ۴۲
۱۴ کردستان  ــــــــ ۱۰+ ۱ به ۲۶
۱۵ گلستان  ــــــــ  ــــــــ ۱ به ۳۶
۱۶ اردبیل  ــــــــ  ــــــــ ۱ به ۳۳
۱۷ مرکزی(اراک)  ــــــــ  ــــــــ ۱ به ۳۰
۱۸ بوشهر  ــــــــ ۵+ ۱ به ۳۹
۱۹ زنجان  ــــــــ ۵+ ۱ به ۳۱
۲۰ لرستان ۵-  ــــــــ ۱ به ۳۶
۲۱ کرمان ۱۳۶-  ــــــــ ۱ به ۴۲
۲۲ البرز  ــــــــ  ــــــــ ۱ به ۲۹
۲۳ چهارمحال و بختیاری ۲۰-  ــــــــ ۱ به ۳۳
* مجموع ۳۵۷-  ــــــــ ۱ به ۲۹

چند نکته مهم:

۱- کانون مرکز با ۲۱۸۰۳ داوطلب، بیشترین آمار و کانون چهارمحال و بختیاری با ۶۵۹ داوطلب، کمترین آمار ثبت نام را دارند.

۲- بالاترین شانس قبولی در کانون مرکز و پایین ترین شانس قبولی در کانون خوزستان است.

۳- در کانون های اصفهان، مازندران، خراسان، گیلان و کرمان نسبت به شرکت کنندگان خانم نسبت به آقایان بیشتر است.

۴- در مجموع ثبت نام کنندگان، آمار ثبت نام آقایان نسبت خانم ها بیشتر است.

۵-کانون قم، با ۶/ ۲ برابر نسبت به سال گذشته، بالاترین حجم افزایش ثبت نام کنندگان را دارد.

۶- در سال ۹۳، کانون های خراسان، فارس و لرستان بالاترین و کانون های چهارمحال ، خوزستان و آذربایجان غربی، پایین ترین نمره ی قبولی را داشتند.

۷- در سال ۹۳، کانون های مرکز، قزوین و اصفهان بالاترین و کانون های کرمانشاه، خوزستان و گیلان پایین ترین معدل علمی شرکت کنندگان را داشتند.

اما احتمال قبولی در آزمون وکالت 94 از نگاه موسسه چتر دانش تهران:

 شانس قبولی هر فرد در کانون های 23 گانه آزمون وکالت 94

نظر خود را با ما در میان بگذارید

4 دیدگاه

  پاسخ Ehsan:

  درود و عرض ادب
  بزرگوار لطفا محبت كنيد بفرماييد تحليلتونو در ارتباط با اينكه معدل كدام كانون در آزمون پيش رو حداقل ميباشد و همچنين شانس قبولى با توجه به تعداد شركت كننده در كدام استان بيشتر است.
  سپاسگذارم

  پاسخ حق و حقوق:

  باسلام
  اصلا مشخص نیست هر کانون چند نفر ثبت نام کردند و چه سطح علمی دارند.
  فقط می توان گفت ثبت نام کانون مرکز کمتر خواهد شد و کانونهای مازندران و فارس و خراسان کانونهای قوی تری هستند.
  موفقباشید

  پاسخ حسین خواجه محمود:

  سلام و خسته نباشید…ببخشید استان سیستان بلوچستان چندنفر شرکت کننده داشته؟؟ و چند نفر پذیرش داره؟؟

  پاسخ حق و حقوق:

  سلام
  تعداد پذیرش سیستان با مرکز یکی می باشد یعنی با هم جمع شده اند البته با چند استان دیگر