ژانویه 8, 2016 11:36 ب.ظ

پنج نکته کلیدی در خصوص لايحه جديد شوراي حل اختلاف

حق و حقوق : نکاتی قابل توجه در خصوص لايحه جديد شوراي حل اختلاف است که از نظر می گذرد.

1- طرح دعوي در شوراي حل اختلاف مستلزم تقديم دادخواست نيست و مؤكدا مقرر شده كه به صرف درخواست شورا ملزم برسيدگي است اما مشخص نشده كه اگر نسبت به صلاحيت نسبي و يا ذاتي شورا ايراد شود و در نهايت موضوع در صلاحيت دادگاه عمومي شناخته شود آيا همان درخواست كفايت بر ادامه رسيدگي در دادگاه را خواهد  داشت.

٢- شوراي حل اختلاف به جرايم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي را كه مجازات آن تا سه ماه حبس و يا سه ميليون تومان جزاي نقدي است را دارد اما نمي تواند حكم حبس صادر نمايد.

3- رسيدگي در شورا تابع تشريفات قانون آيين دادرسي نيست اما قضات ملزم به رعايت مقررات آيين دادرسي مدني مي باشند.

٤- صلاحيت شورا در دعاوي مالي تا ٢٠ ميليون تومان تعيين شده است اما به موجب قانون آيين دادرسي مدني دعاوي كه خواسته آن بيش از دو ميليون تومان است در صورت عدم تجديدنظر خواهي در مهلت مقرر قانوني ظرف ٢٠ روز قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است.

٥- عضويت در شورا افتخاري است اما اعضا در برابر تخلفات احتمالي داراي مسئوليت كيفري مي باشند.

نظر خود را با ما در میان بگذارید