ژانویه 8, 2017 11:05 ق.ظ

نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت۹۵

نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵

برای ارسال کارنامه از طریق تلگرام اینجا کلیک کنید

(شماره تلفن  09371771807 – فقط برای ارسال کارنامه از طریق تلگرام)

یا از طریق بخش تماس با ما ارسال کنید

یا ایمیل کنید: Hoghogh.Net@Gmail.com

برای دریافت کارنامه آزمون وکالت ۹۵ اینجا کلیک کنید

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷۹
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۹۹۸ رتبه ۴۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷۸
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۸۴۹ رتبه ۸۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷۷
کانون آذربایجان غربی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۲۱۳ رتبه ۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۰۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷۶
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۵۰۲ رتبه ۳۷۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷۵
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۲۵۱ رتبه ۳۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۰۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷۴
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۲۷۱۶ رتبه ۱۳۳۰۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۰۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۰۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۰۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی صفر
۶ آیین دادرسی کیفری ۰۱۷۵ –

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷۳
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۹۴۱ رتبه ۴۷۶۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۲۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۲۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۳۶۸۴

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷۲
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۴۱۱ رتبه ۲۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷۱
کانون خوزستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۲۰۶ رتبه ۱۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۶۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷۰
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۵۴۳ رتبه ۱۲۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۶۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶۹
کانون زنجان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۲۴۲ رتبه ۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶۸
کانون قزوین سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۶۰۶ رتبه ۵۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶۷
کانون قزوین سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۵۹۸۶ رتبه ۶۵۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۴۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۳۱۵

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶۶
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۶۲۴ رتبه ۱۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶۵
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۱۶۸ رتبه ۴۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۹۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶۴
کانون مازندران سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۳۲۴ رتبه ۲۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶۳
کانون قزوین سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۷۶۷ رتبه ۴۲۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۵۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۳۸۵۹

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶۲
کانون کرمانشاه و ایلام سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۷۱۸ رتبه ۲۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶۱
کانون بوشهر سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۰۴۷ رتبه ۱۵۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۴۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶۰
کانون اصفهان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۹۴۰ رتبه ۲۱۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵۹
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۳۲۶۶ رتبه ۲۹۵۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی صفر
۲ آیین دادرسی مدنی ۰۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۳۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۰۳۳۳ –
۶ آیین دادرسی کیفری ۱۷۵۴

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵۸
کانون کرمانشاه و ایلام سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۸۰۰ رتبه ۲۸۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۲۶۳۱
نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵۷
کانون کردستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۴۲۹ رتبه ۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵۶
کانون اصفهان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۵۹۱ رتبه ۲۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵۵
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۲۰۷ رتبه ۴۱۷۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۲۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۲۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵۴
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۱۳ رتبه ۳۵۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵۳
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۳۳۷۷ رتبه ۱۱۸۸۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۰۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۰۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۰۶۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۰۱۶۶ –
۶ آیین دادرسی کیفری ۱۰۵۲

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵۲
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۱۲۶ رتبه ۵۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵۱
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۳۵۶ رتبه ۸۱۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵۰
کانون مازندران سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۹۶۹ رتبه ۵۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۹۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴۹
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۳۸۰ رتبه ۴۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴۸
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۵۰۲۵ رتبه ۷۰۷۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۲۰۰۰
۳ حقوق تجارت صفر
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۲۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴۷
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۶۹۸ رتبه ۱۰۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی سفید
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴۶
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۵۵۶۳ رتبه ۵۶۸۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۴۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی سفید
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۱۵۷۸

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴۵
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۴۳۵ رتبه ۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴۴
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۴۰۷ رتبه ۳۷۶۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۶۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴۳
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۲۹۱ رتبه ۸۷۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴۲
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۷۵۹ رتبه ۳۲۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۳۶۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۳۳۳ –
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴۱
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۰۶۳ رتبه ۵۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴۰
کانون مازندران سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۴۵۴ رتبه ۱۱۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳۹
کانون اصفهان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۳۳۵ رتبه ۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳۸
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۸۶۷ رتبه ۲۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳۷
کانون کرمان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۹۵۶ رتبه ۴۹۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۴۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳۶
کانون آذربایجان غربی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۳۱۹ رتبه ۲۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳۵
کانون مازندران سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۲۱۱ رتبه ۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳۴
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۳۲۰ رتبه ۴۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳۳
کانون همدان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۷۰۹ رتبه ۹۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۴۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳۲
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۸۴۲ رتبه ۸۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳۱
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۳۱۵ رتبه ۲۱۷۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۳۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۲۶۳۱

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳۰
کانون کرمان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۱۷۷ رتبه ۲۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۱۰۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۹
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۳۷۷ رتبه ۲۰۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۸
کانون مازندارن سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۱۵ رتبه ۴۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۷
کانون مازندران سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۲۴۲ رتبه ۳۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۶
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۳۴۳ رتبه ۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۹۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۵
کانون کرمان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۰۶۳ رتبه ۸۵۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۶۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۴۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۴
کانون گلستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۵۵ رتبه ۲۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۳
کانون گلستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۷۲ رتبه ۲۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۲
کانون مازندران سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۵۴ رتبه ۴۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۱
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۱۳۷۵ رتبه ۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۰۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۱۰۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۰
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۱۰۷ رتبه ۵۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۹
کانون گلستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۵۲۸ رتبه ۴۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۶۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۴۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۸
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۸۴۳ رتبه ۱۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۹۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۷
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۱۶۸ رتبه ۱۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۶
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۴۵۸ رتبه ۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۹۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۱۰۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۵
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۵۳۹۳ رتبه ۱۲۲۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۳۶۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۳۳۳ –
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۰۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۲۸۰۷

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۴
کانون اردبیل سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۷۴۷ رتبه ۱۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۳
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۲۵۱ رتبه ۳۶۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۱۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۱۸۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۷۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۲
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۷۳۴ رتبه ۱۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۱۰۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۱
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۰۶۲ رتبه ۱۶۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۰
کانون زنجان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۳۲۰ رتبه ۲۰۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۴۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۳۳ –
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۴۹۱۲

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۹
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۱۲۴ رتبه ۱۰۵۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۸
کانون لرستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۷۶۱ رتبه ۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۹۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۲۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۱۰۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۴۷۷ رتبه ۱۹۰۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۴۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۷۷۱

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۲۱۱ رتبه ۵۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۶۴۷ رتبه ۱۱۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۶۴۷ رتبه ۱۲۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۸۴۹ رتبه ۴۳۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۸۴۲

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲
کانون مازندران سهمیه آزاد
نمره کل تراز رتبه ۱۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۲۴۷ رتبه ۵۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۰۰۰

نظر خود را با ما در میان بگذارید