ژانویه 5, 2015 1:03 ق.ظ

نظریه مشورتی در خصوص ماده 533 قانون مجازات اسلامی

سؤال
احتراماً مستدعي است اين شعبه را در خصوص سئوالات زير ارشاد فرمائيد:
۱ـ در مورد ماده۵۳۳ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ چنانچه ميزان تأثير رفتار هر يک از اسباب متفاوت باشد باز هم به ميزان مساوي مسئول خواهند بود؟
۲ـ درمورد ماده۵۲۶ قانون مجازات اسلامي مصوب۱۳۹۲تشخيص ميزان رفتار مرتکبان چگونه صورت مي­گيرد و چنانچه تأثير متفاوت باشد ليکن ميزان تفاوت رفتار هر مرتکب مشخص نباشد و با بررسي موضوع هم نتوان درصد اين تفاوت را احتساب کرد يا اطمينان بر ميزان درصد تأثير رفتار هر مرتکب که توسط کارشناس اعلام شده است، حاصل نشود (چنانکه معمولاً در حوادث ناشي از کار يا تصادفات رانندگي به همين نحو است و ميزان درصد اعلام شده توسط کارشناس مبنايي ندارد) تکليف چيست؟
۳ـ استناد نتيجه حاصله به رفتار مرتکب چگونه حاصل مي‌شود و آيا تقصير مرتکب موضوعيت دارد؟ 

نظريه شماره ۳۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۳
نظريه مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضائيه 

۱ـ ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۹۲ ناظر به شرکت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکاء به طور مساوي ضامن مي‌باشند؛ هر چند تأثير رفتار شرکاء متفاوت باشد. 

۲ـ طبق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲، ميزان تأثير هر يک از عوامل بر اساس نظريه کارشناس که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضيه باشد، صورت مي‌پذيرد و نظريه کارشناس در هر صورت طريقيت دارد، نه موضوعيت و چنانچه نياز به اخذ توضيح از کارشناس و تکميل نظريه باشد، اقدام لازم از سوي دادگاه معمول و در صورت اقتضاء با توجه به ماده ۸۷ قانون آئين دادرسي کيفري از هيأت کارشناسان استفاده خواهد شد. 

۳ـ در فرض سؤال، بايد بين رفتار مرتکب و نتيجه حاصله رابطه سببيت وجود داشته باشد تا مسئول شناخته شود.  

 

متن ماده 533 قانون مجازات مصوب 1392: 

ماده 533- هرگاه دو يا چند نفر بهنحو شركت سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري گردند به‌طوري كه آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد، به‌طور مساوي ضامن مي‌باشند.

نظر خود را با ما در میان بگذارید