سپتامبر 18, 2015 11:00 ق.ظ

میانگین تقریبی آخرین نفرات قبول شده در کانونهای مختلف در آزمون وکالت ۹۳

اختصاصی وب سایت حق و حقوق : مرجع تخصصی مطالب حقوقی
نمونه کارنامه داوطلبین در آزمونهای حقوقی را از اینجا مشاهده کنید

تکمیل شد

پایگاه خبری حق و حقوق نیوز: میانگین تقریبی آخرین نفرات قبول شده در  آزمون وکالت ۹۳ در کانون های مختلف  به این ترتیب می باشد:

میانگین تقریبی آخرین نفرات قبول کانون قزوین به این ترتیب است 

حقوق مدنی30%، ا.د.م75%، حقوق تجارت 65%، اصول فقه 35%، حقوق جزا 50% و آ.د.ک 80%

میانگین تقریبی آخرین نفرات قبول کانون آذربایجان شرقی به این ترتیب است 

حقوق مدنی35%، ا.د.م65%، حقوق تجارت 60%، اصول فقه 30%، حقوق جزا 50% و آ.د.ک 80%

میانگین تقریبی آخرین نفرات قبول کانون کردستان به این ترتیب است 

حقوق مدنی35%، ا.د.م75%، حقوق تجارت 70%، اصول فقه 15%، حقوق جزا 45% و آ.د.ک 70%

یانگین تقریبی آخرین نفرات قبول کانون کرمان به این ترتیب است 

حقوق مدنی25%، ا.د.م70%، حقوق تجارت 75%، اصول فقه 30%، حقوق جزا 40% و آ.د.ک 80%

میانگین تقریبی آخرین نفرات قبول کانون گیلان به این ترتیب است 

حقوق مدنی40%، ا.د.م75%، حقوق تجارت 70%، اصول فقه 30%، حقوق جزا 40% و آ.د.ک 65%

میانگین تقریبی آخرین نفرات قبول کانون مرکز به این ترتیب است :

حقوق مدنی30%، ا.د.م70%، حقوق تجارت 75%، اصول فقه 30%، حقوق جزا 40% و آ.د.ک 80%

تذکر: پیش بینی می شود تا رتبه 330 در شهر تهران و تا رتبه 580 استان تهران را برای محل دفتر وکالت انتخاب نمایند. گفتنی است که رتبه یک  کانون مرکز می تواند هر شهری را که تمایل دارد انتخاب کند ولی به طور مثال رتبه 750 نمیتواند استان تهران را انتخاب نماید چراکه در زمان انتخاب شهر اولویت با رتبه های برتر بوده و به احتمال قوی بلکه قطعاً در زمان انتخاب شهررتبه 750، ظرفیت استان تهران تکمیل شده است

میانگین تقریبی آخرین نفرات قبول کانون بوشهر به این ترتیب است 

حقوق مدنی40%، ا.د.م65%، حقوق تجارت 50%، اصول فقه 35%، حقوق جزا 50% و آ.د.ک 80%

میانگین تقریبی آخرین نفرات قبول کانون خراسان به این ترتیب است 

حقوق مدنی30%، ا.د.م75%، حقوق تجارت 75%، اصول فقه 30%، حقوق جزا 50% و آ.د.ک 85%

میانگین تقریبی آخرین نفرات قبول کانون مرکزی (اراک) به این ترتیب است 

حقوق مدنی25%، ا.د.م70%، حقوق تجارت 70%، اصول فقه 25%، حقوق جزا 55% و آ.د.ک 75%

میانگین تقریبی آخرین نفرات قبول کانون چهارمحال و بختیاری به این ترتیب است

حقوق مدنی25%، ا.د.م65%، حقوق تجارت 60%، اصول فقه 30%، حقوق جزا 35% و آ.د.ک 85%

میانگین تقریبی آخرین نفرات قبول کانون کرمانشاه به این ترتیب است

حقوق مدنی30%، ا.د.م70%، حقوق تجارت 80%، اصول فقه 40%، حقوق جزا 35% و آ.د.ک 65%

میانگین تقریبی آخرین نفرات قبول کانون زنجان به این ترتیب است

حقوق مدنی40%، ا.د.م75%، حقوق تجارت 60%، اصول فقه 25%، حقوق جزا 40% و آ.د.ک 70%

میانگین تقریبی آخرین نفرات قبول کانون البرز به این ترتیب است

حقوق مدنی30%، ا.د.م75%، حقوق تجارت 70%، اصول فقه 30%، حقوق جزا 45% و آ.د.ک 85%

میانگین تقریبی آخرین نفرات قبول کانون فارس به این ترتیب است

حقوق مدنی40%، ا.د.م85%، حقوق تجارت 70%، اصول فقه 15%، حقوق جزا 45% و آ.د.ک 70%

میانگین تقریبی آخرین نفرات قبول کانون همدان به این ترتیب است

حقوق مدنی30%، ا.د.م75%، حقوق تجارت 75%، اصول فقه 30%، حقوق جزا 45% و آ.د.ک 75%

میانگین تقریبی آخرین نفرات قبول کانون قم به این ترتیب است

حقوق مدنی35%، ا.د.م75%، حقوق تجارت 65%، اصول فقه 40%، حقوق جزا 35% و آ.د.ک 75%

میانگین تقریبی آخرین نفرات قبول کانون اصفهان به این ترتیب است

حقوق مدنی40%، ا.د.م75%، حقوق تجارت 55%، اصول فقه 25%، حقوق جزا 50% و آ.د.ک 85%

میانگین تقریبی آخرین نفرات قبول کانون آذربایجان غربی به این ترتیب استحقوق مدنی30%، ا.د.م70%، حقوق تجارت 75%، اصول فقه 30%، حقوق جزا 40% و آ.د.ک 65%

میانگین تقریبی آخرین نفرات قبول کانون مازندران به این ترتیب است

حقوق مدنی35%، ا.د.م75%، حقوق تجارت 70%، اصول فقه 35%، حقوق جزا 35% و آ.د.ک 70%

میانگین تقریبی آخرین نفرات قبول کانون گلستان به این ترتیب است

حقوق مدنی30%، ا.د.م85%، حقوق تجارت 70%، اصول فقه 40%، حقوق جزا 40% و آ.د.ک 70%

تکمیل شد

با ما همراه باشید

نظر خود را با ما در میان بگذارید