آگوست 3, 2015 12:20 ب.ظ

مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات

حق و حقوق : تفاوت تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات به شرح زیر می باشد :

1تعویق صدور حکم٬ پس از احراز مجرمیت متهم صدور حکم محکومیت را به تأخیر می اندازد. اما تعلیق اجرای مجازات٬ پس از صدور حکم٬ اجرای تمام یا قسمتی از مجازات معلق می شود

۲_تعویق حکم در جرائم تعزیری درجه ۶ تا ۸ قابل اعمال است اما تعلیق اجرای مجازات در جرائم تعزیری درجه ۳ تا ۸ قابل اعمال است

۳_ مدت تعویق صدور حکم ۶ ماه تا دو سال است.اما مدت تعلیق اجرای مجازات ۱سال تا ۵سال است

۴_ تعویق صدور حکم ٬ قبل از صدور حکم است اما تعلیق اجرای مجازات همراه با صدور حکم یا پس از آن است.

توجه:  قاضی اجرای احکام یا دادستان یا محکوم می تواند پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه صادرکننده حکم قطعی٬ تقاضای تعلیق نماید

۵_پس از گذشت مدت تعویق٬ دادگاه اقدام به صدور حکم مجازات یا معافیت از کیفر می نماید.اما پس از گذشت مدت تعلیق٬ یا مجازات بلا اثر می شود و یا به اجرا در می آید

توجه: هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق٬ مرتکب جرم عمدی نشود٬ محکومیت تعلیقی بی اثر می شود

 توجه : در صورت عدم اجرای دستورات دادگاه در تعویق٬ قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر نماید. در تعلیق٬ برای اولین بار یک تا دوسال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق لغو می شود٬ تخلف از دستورات دادگاه برای بار دوم موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود

توجه: در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت ٬ صدور قرار تعلیق مجازات ممنوع است.

۷_ در صورت ارتکاب جرم عمدی در مدت تعویق ٬ دادگاه به لغو قرار تعلیق اقدام و حکم محکومیت صادر می نماید اما در صورت ارتکاب جرم عمدی در مدت تعلیق٬ پس از قطعیت حکم اخیر٬ دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می نماید

۸_شرایطی که به دادگاه اختیار می دهد که صدور حکم را معوق یا اجرای حکم را معلق نماید یکی است و همان شرایط ماده ۴۰ ق.م.ا است

۹_جرائم ماده ۴۷ مشترکاً قابل تعلیق و تعویق نیستند

۱۰_ تعویق و تعلیق هر دو می توانند به شکل ساده یا مراقبتی اعمال شوند

برگرفته از مادتین 40 و 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نظر خود را با ما در میان بگذارید