نوامبر 21, 2015 9:12 ق.ظ

مسببان فامیلی حادثه از خسارت بدنی متوفی ارث نمی‌برند

حق و حقوق : قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث در سال 1387 بعد از گذشت 40 سال از قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1347 به صورت آزمایشی و پنج ساله تصویب شد با گذشت 7 سال از عمر قانون آزمایشی سال 1387، لایحه جایگزین آن مشتمل بر 67 ماده و 51 تبصره تدوین شده با توجه به اينكه تصویب آن در دستور کار مجلس شورای اسلامی بود چند روز پیش تصويب شد.

بر اساس ماد‌‌‌ه 17 این لایحه د‌‌‌ر موارد‌‌‌ی که مسبب حاد‌‌‌ثه از وراث قانونی شخص ثالث متوفی باشد‌‌‌ از خسارت بد‌‌‌نی ارث نمی‌برد‌‌‌ و تمام خسارت بد‌‌‌نی به سایر وراث قانونی متوفی پرد‌‌‌اخت می‌شود‌‌‌.همچنین بر اساس ماد‌‌‌ه 14 بیمه‌گر یا صند‌‌‌وق حسب مورد‌‌‌ مکلفند‌‌‌ خسارت بد‌‌‌نی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الاد‌‌‌ا و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرد‌‌‌اخت کنند‌‌‌. بیمه‌گر د‌‌‌ر صورتی که خسارت بد‌‌‌نی‌اي که به زیان د‌‌‌ید‌‌‌ه پرد‌‌‌اخت كرد‌‌‌ه بیشتر از تعهد‌‌‌ وی مند‌‌‌رج د‌‌‌ر ماد‌‌‌ه 8 این قانون باشد‌‌‌ می‌تواند‌‌‌ نسبت به مازاد‌‌‌ پرد‌‌‌اختی به صند‌‌‌وق رجوع و یا د‌‌‌رصورت موافقت صند‌‌‌وق د‌‌‌ر حساب‌های فی مابین منظور کند‌‌‌؛ مشروط بر این که افزایش د‌‌‌ر مبلغ قابل پرد‌‌‌اخت بابت د‌‌‌یه منتسب به تاخیر بیمه‌گر نباشد‌‌‌.همچنین بر اساس تبصره این ماد‌‌‌ه د‌‌‌ر صورتی که خسارت بد‌‌‌نی زیان د‌‌‌ید‌‌‌ه بیشتر از تعهد‌‌‌ شرکت بیمه مند‌‌‌رج د‌‌‌ر ماد‌‌‌ه 8 این قانون باشد‌‌‌، شرکت بیمه مکلف است بلافاصله مراکز مذکور و کلیه مستند‌‌‌ات پروند‌‌‌ه مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماد‌‌‌ه 56 به صند‌‌‌وق و بیمه مرکزی اطلاع د‌‌‌هد‌‌‌.
همچنين د‌‌‌ر ماد‌‌‌ه 15 این لایحه نیز نمایند‌‌‌گان مجلس مصوب کرد‌‌‌ند‌‌‌ د‌‌‌ر حواد‌‌‌ث رانند‌‌‌گی منجر به جرح یا فوت که به استناد‌‌‌ گزارش کارشناسان تصاد‌‌‌فات راهنمایی و رانند‌‌‌گی و یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصاد‌‌‌ف یکی از تخلفات رانند‌‌‌گی حاد‌‌‌ثه ساز باشد‌‌‌، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان‌د‌‌‌ید‌‌‌ه را بد‌‌‌ون هیچ شرط و اخذ تضمین پرد‌‌‌اخت کند‌‌‌ و پس از آن می‌توان به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حاد‌‌‌ثه مراجعه كرد‌‌‌. بر این اساس د‌‌‌ر اولین حاد‌‌‌ثه ناشی از تخلف حاد‌‌‌ثه ساز رانند‌‌‌ه مسبب د‌‌‌ر طول مد‌‌‌ت بیمه نامه معاد‌‌‌ل د‌‌‌و و نیم د‌‌‌رصد‌‌‌ از خسارت‌های بد‌‌‌نی و مالی پرد‌‌‌اخت شد‌‌‌ه د‌‌‌ر نظر گرفته خواهد‌‌‌ شد‌‌‌. د‌‌‌ر د‌‌‌ومین حاد‌‌‌ثه ناشی از تخلف حاد‌‌‌ثه ساز رانند‌‌‌ه مسبب د‌‌‌ر طول بیمه نامه این رقم به 5 د‌‌‌رصد‌‌‌ و د‌‌‌ر سومین حاد‌‌‌ثه ناشی از تخلف حاد‌‌‌ثه ساز و حواد‌‌‌ث بعد‌‌‌ از آن د‌‌‌رطول مد‌‌‌ت بیمه رقم مذکور به 10 د‌‌‌رصد‌‌‌ از خسارت‌های مالی و بد‌‌‌نی پرد‌‌‌اخت شد‌‌‌ه افزایش پید‌‌‌ا می‌کند‌‌‌.

اگر مسبب سونيت نداشته است نبايد قائل به محروميت باشيم

مصاد‌‌‌یق و عناوین تخلفات رانند‌‌‌گی حاد‌‌‌ثه ساز به موجب ماد‌‌‌ه 7 قانون رسید‌‌‌گی به تخلفات رانند‌‌‌گی مصوب 8/ 12 /89 تعیین می‌شود‌‌‌. همانطور كه مي‌دانيم برخي قوانين و لوايح ما نقدي بر آنها وارد مي‌شود كه حسن كيا اين لايحه را نقد كرد و به « وكيل ملت» گفت: به نظر قانونگذار فرض را بر سونيت مسبب فاميل گذاشته و وي را از ارث بردن از متوفي محروم كرده است،در قانون مدني شخص از مورث خود ارث نمي‌برد اگر عمدا وي را بكشد.
اين وكيل دادگستري خاطر نشان كرد: در خصوص تسبيب سخني گفته نشده است، ماده جديد التصويب حكمي در خصوص تسبيب انشا كرده و افراد ارث بر، را اگر مسبب حادثه منتج به فوت باشند را از ارث محروم كرده است،به نظر بنده بايد بين مواردي كه مسبب تقصير و سونيت در ايجاد حادثه داشته است اين حكم خوب است چون راه سواستفاده و از تفكر غليد از ميان برداشتن مورث جهت رسيدن به ارث را مي‌بندد. ولي مواردي كه مسبب سونيت نداشته است نبايد قائل به محروميت باشيم و از آنجا كه اين ماده به‌طور مطلق انشا شده است محل انتقاد است.

نظر خود را با ما در میان بگذارید