مارس 28, 2015 3:25 ب.ظ

قیمت دیه برای سال ۱۳۹۴ اعلام شد

حق و حقوق : قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال ۱۳۹۴، ۱۶۵ میلیون تومان تعیین شده است. طبق مادۀ ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگاه رفتار جانی و فوت مجنی علیه هر دو در یکی از ماه های حرام یا در محدوده حرم مکه واقع شوند، دیه تغلیظ شده و به اندازۀ ثلث به آن افزوده می شود، بر این اساس دیه کامله در موارد قتل اعم از عمد و غیر عمد (سوانح رانندگی و غیره) در ماه های حرام معادل ۲۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

این افزایش مبلغ دیه بر اساس ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 می باشد که مقرر می دارد:

موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.

نظر خود را با ما در میان بگذارید