دسامبر 8, 2015 2:41 ق.ظ

قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها

ماده واحده-وجوه و اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها اعم از اينكه در بانكها و يا در تصرف شهرداري و يا در نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانتنامه به نام شهرداري باشد،قبل از صدور حكم قطعي قابل تامين و توقيف و برداشت نمي باشد.شهرداريها مكلفند وجوه مربوط محكوم به احكام قطعي صادره از دادگاهها و يا اوراق اجرائي ثبتي يا اجراي دادگاهها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقررات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تاخير تاديه به محكوم لهم پرداخت نمايند در غير اين صورت ذينفع مي تواند برابر مقررات  نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تامين يا توقيف يا برداشت نمايد.

 تبصره-چنانچه ثابت شود كه شهرداري با داشتن امكانات لازم از پرداخت دين خود استنكاف نموده است شهردار به مدت يكسال از خدمت منفصل خواهد شد.

به کانال تلگرام حق گستران بپیوندید

نظر خود را با ما در میان بگذارید