مرداد 25, 1394 9:50 ق.ظ

تفاوت جرم مستمر و جرم استمراریافته

حق و حقوق : بر خلاف جرم فوری، مستمر به فعل یا ترک فعلی اطلاق می شود که عنصر مادی آن در زمان ادامه دارد؛ به طوری که سوءنیت مجرمانه در کنار عنصر مادی تجدید حیات دارد. به عبارت دیگر، جرم با عناصر خود به طور دائم تجدید حیات پیدا می کند. مثال روشن آن اخفای مال مسروقه و توقیف غیرقانونی اشخاص است که تا زمانی که مال مخفی بماند و یا توقیف ادامه یابد جرم دائم در حال تجدید حیات بوده که از آن تحت عنوان جرم مستمر یاد میشود.

برخی از حقوقدانان به جرایم استمرار یافته نیز اشاره کرده و معتقدند که گرچه تفکیک جرایم فوری از مستمر ساده است اما از نظر اجرایی گاه اشکالاتی را ایجاد می کند. یک جرم فوری ممکن است به دلیل طبیعت خود ویژگیهای یک جرم مستمر را پیدا کند مثل سرقت آب، برق یا گاز، که در این موارد جرم را استمرار یافته گویند، زیرا عمل یک بار انجام گرفته و نتایج آن در زمان ادامه دارد

 

نظر خود را با ما در میان بگذارید