آگوست 15, 2015 9:50 ق.ظ

تفاوت جرم مستمر و جرم استمراریافته

حق و حقوق : بر خلاف جرم فوري، مستمر به فعل يا ترك فعلي اطلاق مي شود كه عنصر مادی آن در زمان ادامه دارد؛ به طوری که سوءنیت مجرمانه در کنار عنصر مادی تجدید حیات دارد. به عبارت ديگر، جرم با عناصر خود به طور دائم تجديد حيات پیدا مي کند. مثال روشن آن اخفاي مال مسروقه و توقيف غيرقانوني اشخاص است كه تا زماني كه مال مخفي بماند و يا توقيف ادامه یابد جرم دائم در حال تجديد حيات بوده که از آن تحت عنوان جرم مستمر یاد میشود.

برخي از حقوقدانان به جرايم استمرار يافته نيز اشاره كرده و معتقدند كه گرچه تفكيك جرايم فوري از مستمر ساده است اما از نظر اجرايي گاه اشکالاتي را ايجاد مي کند. يك جرم فوري ممكن است به دليل طبيعت خود ويژگيهاي يك جرم مستمر را پيدا كند مثل سرقت آب، برق يا گاز، كه در اين موارد جرم را استمرار يافته گويند، زيرا عمل يك بار انجام گرفته و نتايج آن در زمان ادامه دارد

نظر خود را با ما در میان بگذارید