جولای 16, 2015 12:26 ق.ظ

بررسی شرایط و موانع حبس محکوم علیه مالی در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی

نویسنده : سیاوش هوشیار

شرایط لازم برای حبس محکوم علیه : (ماده ۳)

اول- استیفای محکوم به از طرق مذکور در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ممکن نگردد.

دوم- تقاضای محکوم له.

موانع حبس محکوم علیه با وجود جمع شرایط لازم برای حبس :

الف- جلب رضایت محکوم له (مادۀ ۳)

ب- پذیرفته شدن ادعای اعسار (صدور حکم قطعی اعسار) (مادۀ۳)

ج- ارائه صورت کلیه اموال به همراه اقامه دعوای اعسار تا سی روز از ابلاغ اجرائیه  (مادۀ۳)

(تا زمانی که دعوای اعسار مسترد نشده باشد یا به موجب حکم قطعی رد نشود مانع از حبس محکوم علیه خواهد بود)

د- ارائه صورت کلیه اموال به همراه اقامه دعوای اعسار پس از سی روز از ابلاغ اجرائیه به همراه یکی از این شرایط : (تبصرۀ ۱ مادۀ ۳)

۱-د- محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد.

۲-د- به تشخیص دادگاه کفیل با وجه الکفاله معادل محکوم به ارائه کند.

۳-د- به تشخیص دادگاه وثیقه معادل محکوم به ارائه کند.

هـ- معرفی مالی که طبق نظر کارشناس تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بکند. (مادۀ۴)

و- کشف مالی از محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین که طبق نظر کارشناس تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بکند. (مادۀ۴)

نظر خود را با ما در میان بگذارید