سپتامبر 16, 2015 10:30 ب.ظ

انواع قتل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

حق و حقوق : انواع قتل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شرح ذیل می باشد:

قتل عمد

1- قصد فعل + قصد نتیجه = عمد (بند الف ماده ی 290)
2- قصد فعل + عدم قصد نتیجه + عمل نوعا کشنده است. = عمد. (بند ب ماده ی 290) – اصل، بر آگاهی است. (تبصره ی 1 ماده ی 290)
3- قصد فعل + عدم قصد نتیجه + عمل نوعا کشنده نیست. + مجنی علیه ویژگی خاص دارد. = عمد. (بند پ ماده ی 290) – اصل، بر عدم آگاهی است.(تبصره ی 2 ماده ی 290 ) : الف) علم و آگاهی به نوع عمل نسبت به وضعیت فرد؛ب) علم و آگاهی به ویژگی خاص مجنی علیه
4- قصد فعل + قصد نتیجه + مشخص نبودن فرد = عمد. (بند ت ماده ی 290)

قتل شبه عمد 

1- قصد فعل + عمل مشمول جنایات عمدی نیست. = شبه عمد (بند الف ماده ی 291) :

الف) نوعاْ کشنده نیست
ب) عدم قصد نتیجه
ج) عدم ویژگی خاص مجنی علیه
2- عدم قصد فعل + خطا یا تقصیر جزایی = شبه عمد. (بند پ ماده ی 291)

قتل خطای محض 

نه قصد فعل + نه قصد نتیجه + تقصیر خطایی وجود ندارد. = خطای محض. (بند پ ماده ی 292 )

نظر خود را با ما در میان بگذارید