سپتامبر 5, 2015 2:44 ب.ظ

انواع اعتراض ثالث و تفاوت آنها

تعاریف و مستندات

اعتراض ثالث اصلی: اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد، به عبارت دیگر در اعتراض اصلی، بدون اینکه پرونده ای در جریان رسیدگی باشد، شخص ثالث به رایی که سابقاً در دعوایی صادر شده است، اعتراض مینماید(بند الف ماده 419)

اعتراض ثالث طاری(غیر اصلی):عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقاً در دادگاهی صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی، آن رای را ابراز نموده است(بند ب ماده 419)

تفاوت

در اعتراض ثالث طاری حکم مورد استفاده در دعوای اصلی علیه همان شخصی صادر شده(با لحاظ قائم مقامی)که علیه او نیز مورد استناد قرار می گیرد اما در اعتراض ثالث اصلی رای مورد اعتراض بین دیگران صادر شده ولی علیه معترض مورد استناد قرار می گیرد.

نظر خود را با ما در میان بگذارید